NGUYỄN VĂN CƯNG

FOUNDER & CEO [CUNGTSES]

Thông Tin Liên Hệ

  • +84 779 967 386 
  • cungtses@gmail.com
  • www.facebook.com/vancung.nguyen.731

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Hàn

Kỹ Năng

  • 1. Nghiệp Vụ Sư Phạm
  • 2. Thông Dịch Tiếng Anh

NGUYỄN VĂN CƯNG

FOUNDER & CEO [CUNGTSES]
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác