NGUYỄN VIỆT QUANG

Hướng Dẫn Viên

Thông Tin Liên Hệ

  • (+84) 906 988 861
  • vietquangtourguide@gmail.com
  • 43D, 26 street, Phuoc Long A Ward, Dis 9, HCM City.
  • www.facebook.com/profile.php?id=100042119136635
  • www.partnergroup.vn

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Kỹ Năng

  • 1. Ca hát
  • 2. Chơi Ghita

NGUYỄN VIỆT QUANG

Hướng Dẫn Viên
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác