Chương trình: NÓI TỪ TRÁI TIM (3) | MC. NGÔ BẢO HOÀNG & MC. NGUYỄN DUY KHANG